BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA / KANTON

GRAD MOSTAR

LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR

Broj: 01-167/17-4

Datum: 24.08.2017.god

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i članka 26. Statuta Lutkarskog kazališta Mostar  broj: 01-116/07 od 26.05.2007 i odluke Upravnog vijeća Lutkarskog kazališta Mostar broj: 01-147/17 od 05.06.2017. na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu  broj: 01-167/17-3 od 23.08.2017. godine,  u postupku javne nabave „Provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektu Lutkarskog kazališta Mostar“, ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar donosi:

 

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

otvoreni postupak

 

 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 01-167/17-3 od 23.08.2017. godine i ugovor za javnu nabavu „Provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektu Lutkarskog kazališta Mostar“ dodjeljuje se ponuditelju ”Alfa Therm” d.o.o Mostar, ponuda broj: PM-7581-2017 od 22.08.2017. godine,  za ponuđenu cijenu  123.538,75 КМ  sa  PDV-om,  kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju ”Alfa Therm” d.o.o Mostar, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.lutkamo.com, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

О b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabave pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-167/17 оd 14.07.2017. godine. Јavna nabava је provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 106.529,47 KM.

Obavijest o nabavi broj: 14555-1-3-1-3-1/17 objavljena је na Portalu javnih nabava dana 01.08.2017. godine. Sažetak obavijesti objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 56/2017 od 04.08.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu „Provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektu Lutkarskog kazališta Mostar“, imenovano Rješenjem broj: 01-167/17-1 оd 14.07.2017. godine, dostavilo је Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-167/17-3 оd 23.08.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu je blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna);

– da je blagovremeno zaprimljeno 1 (jedna) ponuda;

– da neblagovremeno zaprimljenih ponuda nije bilo;

– da je ponuda ponuditelja: „Alfa Therm“ d.o.o. Mostar prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja tе ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je оcjenjeno dа је Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da је izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog kriterija najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime  ponuđača Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-om od 17 % (KM)
1. „Alfa Therm“ d.o.o. Mostar 123.538,75 КМ

 

Izabrani ponuditelj „Alfa Therm“ d.o.o. Mostar, je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 123.538,75 KM s PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) (najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora) Zakona o javnim nabavama, оdlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv оve odluke može sе izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

 

RAVNATELJICA

                          Ružica Bošković