Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Lutkarsko kazalište Mostar

Temeljem članka 22, Statuta Lutkarskog kazališta Mostar, Upravno vijeće Lutkarskog kazališta Mostar, sukladno odluci broj: 03-02-174/22 donesenoj na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  16.9.2022. godine u Mostaru objavljuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

RAVNATELJA USTANOVE LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR

 

Naziv radnog mjesta: Ravnatelj Ustanove Lutkarsko kazalište Mostar

Broj izvršitelja:  Jedan (1)

Opis poslova:  Organizira i rukovodi radom Ustanove; zastupa i predstavlja Ustanovu; odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; predlaže Upravnom vijeću osnove poslovne politike, unutarnju organizaciju, program rada i razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje; predlaže Upravnom vijeću financijski plan, izvršava odluke Upravnog vijeća, odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, sukladno zakonu i općim aktima Ustanove, donosi rješenja, naputke, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova, obavezno sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava glasa; podnosi Upravnom vijeću izvješća o financijskom poslovanju i godišnji obračun kao i izvješća o svom radu; donosi odluku o kućnom redu; obavlja i druge poslove, sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Ustanove.

Uvjeti:  Pored općih uvjeta:

 1. Da je državljanin BiH,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja natječaja,
 4. Da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

 1. Da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS) ili višu stručnu spremu (VŠS),
 2. Tri (3) godine radnog iskustva (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva (VŠS) u kazališnoj djelatnosti; odnosno završen l., ll. ili lll. ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
 3. Da ima sklonosti za kulturno-umjetnički, te kreativni rad i znanost (prednost imaju kandidati s iskustvom rada u kazališnoj kulturi).

Potrebni dokumenti:

 1. Životopis,
 2. Diploma o završenom obrazovanju visoke stručne spreme (VSS) ili više stručne spreme (VŠS), odnosno završen l., ll. ili lll. ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
 3. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 5. Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX točka 1. Ustava BiH,
 6. Potvrda o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme (VSS) ili više stručne spreme (VŠS), odnosno I, II, ili III ciklusa visokog obrazovanja.
 7. Okvirni četverogodišnji Plan i program rada Kazališta.

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) prije preuzimanja dužnosti ravnatelja Ustanove Lutkarsko kazalište Mostar.

Imenovanje kandidata vrši se za vremensko razdoblje od četiri (4) godine.

 

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od petnaest (15) dana od objavljivanja Javnog natječaja u dnevnim novinama „Dnevni list“ i „Večernji list“ i u „Službenim novinama FBiH“ osobno ili putem pošte na adresu:

 

Lutkarsko kazalište Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88 000 Mostar

Sa naznakom za

„Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove Lutkarsko kazalište Mostar“

S naznakom NE OTVARAJ

 

 

 

 

Rok za podnošenje dokumentacije računa se prema datumu objave Natječaja u glasilu/ dnevnim novinama koje zadnje objavi isti.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Velimir Glibić

 

 

Vaše Lutkarsko kazalište Mostar 

Since 1952.

 

Lutkarsko kazalište Mostar 2022. Izrada web shopaeinženjering Studio Mostar.